مشارکت کنندگان

لیست شرکت کنندگان بیست و پنجمین نمايشگاه بین المللي تخصصي ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و تجهیزات آبیاری ايران – تبريز