پیام مدیر عامل (حبیب ماهوتی)

هرگز از آنچه سرنوشت برایم رقم زده است بیمناک نخواهم بود و از آنچه هنوز فرا نرسیده است هراس بدل راه نخواهم داد.می ترسم از آن روزی که بی هدف طی شود و لحظه ای که بیهوده بگذرد ثانبه ها را ارج می نهم که حرمت ثانیه ها ، زنگار آیینه تردید را میزدایدمی ترسم از آن منی که من را نشناسددر خود سفر می کنم که سیاحت خود ، قفل من بودن را میشکند می ترسم از آن عزتی که فراموش شود و غیرتی که لگد مال گردد سر را بلند می گیرم که سرافکندگی من موجب جشن شیطان است  میترسم از آن جغد شوم ویرانه های خاموش اگر برفراز خانه ام آشیانه کندمی سازم با اراده ام که همت من ، باغبان گلستان آرزوهاست و ایمان را می شناسم که تقوای من ، کلید باغ بهشت است و هرگز از آنچه سرنوشت برایم رقم زده است بیمناک نخواهم بود

هیات مدیره نمایشگاه بین المللی تبریز

چارت سازمانی نمایشاه بین المللی تبریز

مدیران نمایشگاه بین المللی تبریز

هیات مدیره نمایشگاه تبریز