لیست غرفه سازان بومی نمایشگاه بین ­المللی تبریز

ردیف

شرکت

مسئول

شماره تماس

۱

آحاد گستر تبریز

خانم خلیلی

۰۹۱۴۵۰۰۳۵۷۷

۲

آدلان

رضاپور

۰۹۱۴۳۱۸۷۷۲۹

۳

آذین آمودسازه پاسارگاد

بایرام زاده

۰۹۱۴۳۳۲۵۱۷۶

۴

آذین هنر ویرا

مددی

۰۹۱۴۸۹۲۳۵۹۵

۵

آرتا چوب آراز

زرین

۰۹۱۰۰۷۴۶۳۹۲

۶

آرکا تکین

چهارباشی

۰۹۱۴۲۲۲۲۴۶۱

۷

آروین الماس جهان

سفاری

۰۹۱۹۳۲۳۴۵۹۲

۸

آریا دکور

اسماعیل پورابراهیم

۰۹۱۲۳۸۴۶۱۱۷

۹

آریا سحاب پدیده ایرانیان

عزتخانی

۰۹۱۲۳۸۴۶۱۱۸

۱۰

اکسپو

کاشفیه

۰۹۱۲۰۷۶۸۲۸۸

۱۱

بلوط

مرادی

۰۹۱۴۳۳۲۲۳۰۴

۱۲

بنیان گستر کوشا مهر

بادین

۰۹۱۴۴۴۵۱۶۲۰

۱۳

پنجره

روشنی

۰۹۱۴۴۱۴۹۱۰۱

۱۴

زینو طرح سازه

حقی

۰۹۱۲۴۰۶۲۷۴۵

۱۵

سایا گستر آذر سهند ایرانیان

حضرتی

۰۹۱۴۶۳۴۶۹۰۰

۱۶

سایمان گسترسفیر آژند

اسدپور

۰۹۱۴۳۱۱۱۶۲۲

۱۷

طراحان آزاد سایه

حلاج نژادی

۰۹۱۴۴۱۴۴۵۳۱

۱۸

غرفه گستر تاوریژ

راستجو

۰۹۱۴۳۶۰۳۷۰۴

۱۹

فیدار معماری ایرانیان

سفاری قنبری

۰۹۱۲۵۲۳۸۷۷۵

۲۰

کانون آگهی وتبلیغاتی رنگ پنجم

قشونی

۰۹۱۴۳۱۶۹۱۹۷

۲۱

گروه فناوران آرین

یوسف بصیری

۰۹۱۴۴۰۳۹۴۳۰

۲۲

گروه معماران بارمان سازه

شیرانگیز

۰۹۱۴۳۰۹۴۴۰۳

۲۳

معماری ترنج

خاماچی زاده

۰۹۱۴۴۱۰۱۶۳۲

۲۴

نوین طراحان بعدگستر

فرشباف

۰۹۱۴۴۰۰۰۶۳۶